زمین شناخت 2017 زمین شناخت 2017 : همان طوری که از ابتدای تشکیل زمین شناخت 2017 گفتیم >> در تئوری ای که در آن کار عملی صورت نگیرد داریم یه شناختی روی اون موضوع پیدا می کنیم . ( البته تئوری هایی که با استدلال قوی علمی همراه می باشند . ) http://www.geology2017.ir 2018-01-21T00:52:10+01:00 text/html 2018-01-13T17:51:11+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی ) http://www.geology2017.ir/post/24 <div align="center"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16547065-9594-l.jpg" alt="24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی )" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div><font face="Mihan-Yekan"><font size="4"><br>عنوان : دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم .<br><br>شماره ویرایش : 1 .<br><br>تاریخ ویرایش : یکشنبه 24 دی 1396 .<br><br>شماره ویرایش : 1/1<br><br>تاریخ ویرایش : 28 دی 1396 .<br><br>مورد استفاده : کنکوری و امتحانی .<br><br>تعداد صفحات : 11 عدد .<br><br>تهیه و تنظیم : رضا علیاری .<br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8317081818/11.pdf.html" target="_blank" title="24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی )">دانلود جزوه از پیکو فایل</a><br><br><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127247/11.pdf" target="_blank" title="24 - دانلود جزوه ی قرن زمین شناخت یازدهم ( کنکوری و امتحانی )">دانلود جزوه ی مزبور از میهن بلاگ .</a><br></font></font> text/html 2018-01-07T15:31:53+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 23 - تجربۀ سفر فضایی با کپسول آمازون . http://www.geology2017.ir/post/23 <div class="vone__desc" align="center"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16498737-9659-l.jpg" alt="23 - تجربۀ سفر فضایی با کپسول آمازون ." width="623" vspace="0" hspace="0" height="621" border="0" align=""></div><div class="vone__desc" align="justify"><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"> </font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">جف بزوس ، مالک آمازون ، به تازگی ویدئویی از تست فضا پیما ی خود با نام کپسول آبی ۲ منتشر کرده که قصد دارد در سال ۲۰۱۸ اولین گردشگران را با این کپسول به فضا بفرستد .</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br> [http://www.aparat.com/v/GpldP]</font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><br><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16547067-9449-l.jpg" alt="23 - تجربۀ سفر فضایی با کپسول آمازون ." vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div> text/html 2018-01-07T15:27:04+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 22 - کشف آثار و استخوان هایی از مصر باستان http://www.geology2017.ir/post/22 <div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"> کشف آثار و استخوان هایی از مصر باستان ؛ بقایای تمدن ۳۵۰۰ سال پیش زمین شناخت 2017 : www.geology2017.ir</font></div><div class="vone__desc" align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan">[http://www.aparat.com/v/yQXbB] <br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div class="vone__desc" align="center"><br><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16547072-1167-l.jpg" alt="22 - کشف آثار و استخوان هایی از مصر باستان" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></div> text/html 2018-01-07T15:08:48+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 21 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص کنکور http://www.geology2017.ir/post/21 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">21 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص کنکور .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">به زودی ...<br></font></div> text/html 2018-01-07T15:04:36+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 20 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص ایام امتحانات http://www.geology2017.ir/post/20 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">20 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی یازدهم مخصوص ایام امتحانات .</font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">به زودی ...<br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4"><br></font></div> text/html 2018-01-07T14:53:32+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 19 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی سوم مخصوص امتحان نهایی http://www.geology2017.ir/post/19 <font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font><div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">19 - دانلود جزوه ی چهار راه زمین شناسی سوم مخصوص امتحان نهایی .<br><br>تعداد صفحات : 9 عدد .<br><br>گرد آوری و تنظیم : رضا علیاری<br><br><font color="#993399"><b><font size="5"><span style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127247/jcz.pdf" target="_blank" title="دانلود فایل">دانلود فایل</a></span></font></b></font></font></div><div align="justify"><font color="#993399"><b><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/710/2127247/jcz.pdf" target="_blank" title="دانلود فایل"><br></a></font></span></font></b></font></div><div align="justify"><font color="#993399"><b><font size="5"><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font face="Mihan-Yekan"><a href="http://ketabesabz.com/book/35396/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="دانلود فایل">دانلود جزوه ی قدیمی ما از سایت کتاب سبز</a></font></span></font></b></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font> text/html 2018-01-02T16:11:26+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 18 - تست ارشد زمین شناسی ( مطلب در زمین شناسی یازدهم ) http://www.geology2017.ir/post/18 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">18 - فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی در این پهنه رخ داده است ؟ <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/39.gif"> ( کنکاش - زمین شناخت 2017 )</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">الف ) پهنه کپه داغ . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"> ( توالی رسوبی منظم )</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">ب ) پهنه البرز . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/69.gif">( دارای دو بخش شرقی - غربی | دارای قله ی دماوند )</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">ج ) پهنه ایران مرکزی . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/70.gif"> ( سنگ هایی از پرکامبرین تا سنوزوییک )</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">د ) پهنه سهند - بزمان ( ارومیه - دختر ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><br></font></div><div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"> ( توضیح ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"> ( فرو رانش تتیس نوین به زیر ایران مرکزی از ویژگی های پهنه ی سهند - بزمان ( ارومیه - دختر ) می باشد . که بعضی اوقات به این صورت می آید که می گویند این ویژگی در این پهنه رخ داده است ؟ ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16547078-6710-l.jpg" alt="18 - تست ارشد زمین شناسی ( مطلب در زمین شناسی یازدهم )" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""><br><font size="4" face="Mihan-Yekan"></font></div> text/html 2018-01-02T15:55:52+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 17 - زمین شناسی یازدهم ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/17 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">17 - این عنصر یا ماده ی معدنی از معدن ایرانکوه واقع در استان .......... و شهرستان .......... به دست می آید .</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">الف ) سرب و روی - اصفهان - اصفهان . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ب ) کروم - سبز وار - خراسان رضوی - سبزوار . ( عنصر یا ماده ی معدنی کروم از معدن سبزوار واقع در استان خراسان شمالی و شهرستان سبزوار به دست می آید . ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ج ) مس- خراسان رضوی - کاشمر . ( عنصر یا ماده ی معدنی مس از معدن تکنار واقع در استان خراسان شمالی و شهرستان کاشمر به دست می آید . ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">د ) گانت - کرمان - جیرفت . ( عنصر یا ماده ی معدنی گارنت از معدن اسفندقه واقع در استان کرمان و شهرستان جیرفت به دست می آید . ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">( توضیح ) : ( عنصر یا ماده ی معدنی سرب و روی از معدن ایرانکوه در استان اصفهان و شهرستان اصفهان به دست می آید . ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"> </font></div> text/html 2018-01-02T15:44:02+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 16 - زمین شناسی یازدهم ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/16 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">16 - کدام یک از جمله های زیر صحیح می باشد ؟ ( تألیفی - زمین شناخت 2017 ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/79.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">الف ) ریشتر ، واحد بزرگی اندازه ی زمین لرزه است که به افتخار چارلز ریشتر نام گذاری شده است . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ب ) لایه های آب دار موجود در رسوبات رود خانه ای و آبرفتی به طور معمول حاوی آب شیرین هستند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ج ) زمین شناس نفت ، از تخصص خود در شناخت ، چگونگی تشکیل و مهاجرت نفت در اعماق چندین کیلو متری زمین استفاده می کند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">د ) همه ی موارد فوق صحیح است . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"></font></div> text/html 2018-01-02T15:32:49+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 15 - زمین شناسی یازدهم ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/15 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">15 - هنگامی که مصرف فلوراید بسیار افزایش می یابد و به 20 تا 40 برابر حد مجاز می رسد ، .......... . ( صفحه ی 94 کتاب درسی 1396 ) ( تألیفی - زمین شناخت 2017 ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">الف ) خشکی استخوان ها رخ می دهد .</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ب ) خشکی غضروف ها رخ می دهد .</font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">ج ) خشکی استخوان ها و&nbsp; غضروف ها رخ می دهد . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">د ) خشکی استخوان و غضروف ها رخ می دهد . ( جمله ی کتاب درسی ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/14.gif"></font><br><br><font face="Mihan-Yekan" size="4">( توضیح ) : ( اما ، چرا گزینه ی ( ج ) درست تر است . زیرا برای این که گفتیم استخوان ها و غضروف ها که البته مفهوم کتاب درسی ام همین مطلب را بیان می دارد . )</font><br></div> text/html 2017-12-27T17:36:03+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 14 - ثبت نخستین امواج زلزله توسط دستگاه لرزه نگار ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/14 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">14 - نخستین امواجی که توسط دستگاه لرزه نگار ثبت می شوند کدامند ؟ ( کنکور کارشناسی و کنکور ارشد )</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">1 ) امواج سطحی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"> دلیل : امواج S از هسته ی زمین عبورنمی کنند چون هسته ی خارجی زمین مایع می باشد .</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">2 ) امواج عرضی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/49.gif"> زیرا ، اولین موجی که به به ایستگاه لرزه نگاری می رسد موج P است و موج S بعد از موج P می رسد .</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">3 ) امواج طولی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/49.gif"> زیرا ، در موج S ، جهت انتشار ، عمود بر جهت ارتعاش می باشد .</font><br><br><font size="4" face="Mihan-Yekan">4 ) امواج منفی <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/49.gif"></font></div> text/html 2017-12-15T06:06:13+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 13 - جمله ی صحیح ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/13 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">13 - چند تا از جمله های علمی زیر صحیح می باشد ؟ ( تالیفی - زمین شناخت 2017 )<br><br>1 ) یک عاملی وجود دارد که بر مبنای آن ، تنها دلیل سرگردانی قطبی را می توان به جا به جا شدن قاره ها نسبت داد . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>2 ) شواهد به تری برای سرگردانی قطبی زمانی به ثمره ی وجود آمد که زمین شناسان امریکایی نیز در صدد بر آمدند مطالعه ای در این مورد به خصوص را انجام دهند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>3 ) کانی مانیتیت در گدازه های بازالتی به وفور یافت می شود و نمک طعام از کانی های صنعتی به حساب می آید . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>4 ) به نظر زمین شناسان ، خاصیّت مغناطیسی زمین را نمی توان محصول ساده ی مغناطیس سنگ ها بر شمرد و باید به دنبال دلایل و علل های دیگر بود که تا کنون یا مطرح نشده یا روی آن ها بحث و کنکاش کارشناسانه ای صورت نگرفته است . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>5 ) یکی از طرح های موفقی که باعث شد تا تمرکز بیش تری روی سرگردانی قطبی انجام گیرد ، طرح ساده ی سرگردانی قطبی ای بود که توسط دانشمندان عصر خود ارائه و خود حاصل دو اندازه گیری جداگانه در سنگ های اروپا و آمریکا بوده است . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>الف ) 3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ب ) 5 <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/102.gif"> &nbsp; &nbsp; ج ) 2 &nbsp; &nbsp; د ) 0 </font></div> text/html 2017-12-15T05:52:16+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 12 - کاهش عمومی هوای کره ی زمین ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/12 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">12 - آثار کدام واقعه منجر به کاهش یک درجه ای هوای عمومی کره ی زمین گردید ؟ ( تالیفی - زمین شناخت 2017 )<br><br>1 ) بمب باران اتمی هیروشیما و ناکازاکی .<br><br>2 ) وارونگی مغناطیسی در چند قرن اخیر .<br><br>3 ) فوران آتش فشان کراکاتوا . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>4 ) فوران آتش فشانی در نزدیکی دشت بیاض بر اثر زلزله ی دشت بیاض به بزرگی 7/3 ریشتر .</font></div> text/html 2017-12-14T15:16:23+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 11 - تخریب عنصر رادیو اکتیو با تولید گاز ( تست ) http://www.geology2017.ir/post/11 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Yekan">11 - تخریب کدام عنصر رادیو اکتیو با تولید گاز همراه است ؟ ( گزینه ی 2 ) ( انتخابی - زمین شناخت 2017 ) <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/52.gif"><br><br>1 ) اورانیوم 238 .<br><br>2 ) اورانیوم 235 .<br><br>3 ) پتاسیم 40 . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><br>4 ) توریم 232 .<br><br>توضیح : وقتی پتاسیم 40 به آرگون 40 تبدیل می شود مقداری گاز آرگون حاصل می شود که وارد اتمسفر می شود .<br><br>بنا براین روش عمر سنجی از طریق مواد رادیو اکتیو نیز دارای مشکلاتی می باشد .<br></font></div> text/html 2017-12-12T17:45:41+01:00 www.geology2017.ir رضا علیاری 10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی http://www.geology2017.ir/post/10 <div align="justify"><font face="Mihan-Yekan" size="4">10 - بی هنجاری مثبت و بی هنجاری منفی : <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif"><br><br>بی هنجاری مثبت : اگر در منطقه ای ، غلظت عناصر از میانگین کلارک بالا تر باشد ، آن بی هنجاری را مثبت می نامند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"> ( بالا )<br><br>بی هنجاری منفی : اگر در منطقه ای ، غلظت عناصر از میانگین کلارک پایین تر&nbsp; باشد ، آن بی هنجاری را منفی می نامند . <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/60.gif"> ( پایین )<br></font></div><font face="Mihan-Yekan" size="4"> </font>