45 - رباتی که مصاحبه ی شغلی انجام می دهد .
یک استارت آپ روسی ربات انسان نمایی ساخته که مصاحبه های شغلی را انجام می دهد و می تواند یک سوم هزینه های استخدام در شرکت های بزرگ را بکاهد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ ، یک استارت آپ روسی روباتی انسان نما ساخته که از آن برای مصاحبه های شغلی در شرکت های بزرگ استفاده می شود .

این ربات که «ورا» نام گرفته  با استفاده از فناوری هوش مصنوعی و در نظر گرفتن نیازمندی های شغلی تعداد نامزد های مناسب برای یک پست شغلی را بررسی می کند .

 ادامه …